Algemene voorwaarden Dogs in Control

gevestigd te Leeuwarden aan Ereprijs 83. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83695052.

 

Artikel 1: Begrippen In deze voorwaarden:

1.1 Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.

1.2 Gedragsbegeleider: de gedragsdeskundige, gespecialiseerd in advisering en begeleiding betreffende ongewenst gedrag van honden.

1.3 Cursist: hondeneigenaar die Hondenschool wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.

1.4 Cliënt: de hondeneigenaar die Gedragsbegeleider wenst in te schakelen betreffende ongewenst gedrag van zijn/haar hond(en) en daartoe opdracht geeft.

1.5 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, consult of activiteit.

1.6 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen, consulten en/of activiteiten.

 

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist/cliënt aangaan met Hondenschool/Gedragsbegeleider.

2.2 Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Hondenschool/Gedragsbegeleider middels het daarvoor bestemde boekingsprogramma Amelia. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist/cliënt ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf opgeeft.

2.3 Na aanmelding is cursist verplicht het volledig verschuldigde cursusgeld per iDeal dan wel contant te voldoen vóór de aanvang van de eerste les.

2.4 De cliënt is verplicht het verschuldigde bedrag voor de aanvang van een consult per iDeal dan wel contant te voldoen. Na betaling is men akkoord gegaan met de algemene voorwaarden en daarbij de overeenkomst.

2.5 De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende cursus.

2.6 De cliënt ontvangt na aanmelding bevestiging van de gemaakte afspraak voor een consult.

2.7 Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.

 

Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus/workshop

3.1 De hondenschool bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of workshop uit het aanbod van de hondenschool.

3.2 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoudt de hondenschool het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus/workshop.

3.3 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.

3.4 De hondenschool bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus of workshop wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere deelnemers.

3.5 Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van halsbanden met gesp- of kliksluiting of een veilig instelbare sliplijn. Daarnaast moet er gebruik worden gemaakt van een losse lijn, uitrollijnen worden tijdens de training niet toegestaan.

3.6 De cursist komt pas in aanmerking voor de cursus/ workshop wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen of getiterd is.

3.7 Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de hondenschool vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.

3.9 Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn welkom op de door de hondenschool aangewezen plek.

 

Artikel 4: In aanmerking komen voor gedragsconsult

4.1 Via het boekingssysteem Amelia kan direct een gedragsconsult ingepland worden die vervolgens door de Gedragsbegeleider bevestigd wordt.

 

Artikel 5: Cursussen en workshops

5.1 Puppycursus: Cursist komt in aanmerking voor puppycursus wanneer de hond waarmee deel genomen wordt de leeftijd heeft van 7 weken tot maximaal 14 weken.

5.2 Basiscursus: Cursist komt in aanmerking voor hondentraining wanneer de hond waarmee deel genomen wordt 14 weken of ouder is.

5.3 De Basiscursus bestaat uit 8 lessen in opeenvolgende, ononderbroken, reeksen van 8 weken. De puppycursus bestaat uit 6 opeenvolgende, ononderbroken lessen van 6 weken.

 

Artikel 6: Annulering van lessen/consult/workshop

6.1 De Hondenschool bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Lessen of workshops die door de hondenschool zijn afgelast worden automatisch verschoven.

6.2a Cursist dient minimaal 24 uur van tevoren aan te geven wanneer hij/zij niet in staat is bij de les aanwezig te zijn.

6.2b Afgelasting dient per e-mail te geschieden via mark@dogsincontrol.nl

6.2c Door de cursist afgelaste lessen komen automatisch te vervallen. Inhalen van lessen kan alleen bij hoge uitzondering en in goed overleg met de hondenschool per mail. Er zal in geen geval restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.

6.2d Door de cursist afgelaste workshops komen automatisch te vervallen. Enkel bij hoge uitzondering en annulering uiterlijk 72 uur voor start workshop kan restitutie plaatsvinden.

6.3a Cliënt dient minimaal 48 uur van tevoren aan te geven wanneer consult wegens omstandigheden niet kan plaatsvinden.

6.3b Indien het consult minder dan 48 uur van tevoren wordt afgezegd door cliënt worden 50% van de kosten van het consult in rekening gebracht.

6.3c Wordt het consult door Gedragsbegeleider afgezegd dan zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de hondenschool

7.1 De hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.

7.2 Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door de dierenarts in rekening gebrachte kosten of tot de vergoeding van ten hoogste eenmaal het cursusgeld.

7.3 Bij onherstelbare schade of verloren gaan van het dier is de hondenschool ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde, met een maximum van 500 euro, van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

7.4 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

7.5 De gedragsbegeleider is niet aansprakelijk voor ziekten en of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragsbegeleiding, tenzij er sprake is van grove nalatigheid.

7.6 De Gedragsbegeleider/Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cliënt/cursist gewenste resultaten.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid van de cursist/cliënt

8.1 De cursist/cliënt is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist/cliënt, door de cursist/cliënt meegebrachte bezoekers of door de cursist/cliënt meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel activiteit plaatsvindt.

8.2 De hondenschool adviseert een goede WA-verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.

8.3 De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

 

Artikel 9: Copyright

9.1 Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool/gedragsbegeleider worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

Artikel 10: Geschillen

10.1 Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.